NÄR

18:00-20:00
18 november 2017

VAR

Sävspels kansli
Generalsvägen 27, Sävar

VEM

För medlemmar
och intressenter

Varmt välkommen och gör skillnad!

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är där som medlemmarna väljer vilka som ska sitta i styrelsen, vad föreningen ska syssla med det kommande året och mycket annat. Det bjuds på fika.

Hör av dig om du har frågor till oss på info@savspel.se – gör din röst hörd!

Material

ÄRENDEN ATT GÅ
IGENOM PÅ ÅRSMÖTE

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av mötespresidium
  1. Mötets ordförande
  2. Mötets sekreterare
 4. Val av justerare och rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisons berättelse
 7. Fastställande av ekonomisk redovisning
 8. Beslut om ansvarsfrihet
 9. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 10. Budget för kommande verksamhetsår
 11. Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 12. Val av föreningsordförande för kommande verksamhetsår
 13. Val av tre till fem styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
 14. Val av kassör för kommande verksamhetsår
 15. Val av revisor för kommande verksamhetsår
 16. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

BUDGET
FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

Utgifter

IT/Bank 900
Lokalhyra 72 000
SävCon 8 000
PåskCon 500
Övriga kostnader 3 000
Summa: 84 400

 

Intäkt

Bidrag Sverok 3 800
Bidrag Umeå kommun (SävCon) 10 000
Bidrag Studiefrämjandet (Lokalhyra) 36 000
SävCon 18 000
PåskCon 1 000
LoCon 5 000
Summa: 73 800

 

Balans

Intäkt – Utgifter = Balans 73 800 – 84 400 = -10 600

 

Kommentarer

Vi måste öka intäkterna från SävCon och våra andra konvent genom att ex höja avgiften på eventen och sälja mat/snacks lite dyrare, samt borde vi se över vilka utgifter vi kan minska. Utöver detta måste vi vara på utsikt efter fler bidrag vi kan söka eller sponsring då vi nu igen har en egen riktigt lokal där vi kan visa upp oss.

VERKSAMHETSPLAN
FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

§ 3 i stadgan, Sävspels syftesparagraf:

”Föreningens syfte är att initiera skapande verksamheter och arrangera aktiviteter inom spelkulturen, såsom:

 • Att arrangera och stödja rollspels-, bordspels- och dataspelsevenemang.
 • Att organisera ungdomar och vuxna, med ett generationsöverskridande perspektiv. oberoende av kön, etnisk och social tillhörighet för arbete med dessa verksamheter.”

Sävspel vill…

… att fler unga ska testa på spelhobbyn inom rollspel och bordspel. Detta för att fler ska få upp ögonen för en hobby som många inte vet finns eller vågar testa.

… att fler unga ska få en chans att engagera sig i föreningslivet samt få testa på att sitta i en styrelse och förstå hur en demokrati fungerar.

… att ungdomar ska ha något att göra på kvällstid eller skollov tillsammans med andra som har samma intressen. Detta genom att arrangera spelkvällar och konvent som är öppna för alla.

… att vi ska nå ut till de som bor i Sävar med omnejd att Sävspel är den lokala spelföreningen i Sävar.

… samarbeta med andra ungdomsorganisationer både lokalt och regionalt.

… vara ett stöd för människor som känner sig utanför och ensamma genom att bjuda in till spelkvällar som är öppna för alla.

Organisation

Inför 2018 är det viktigt att först och främst rikta in oss på att rekrytera fler medlemmar samt jobba med att få föreningen att synas. Vårt mål är att öka antalet medlemmar i föreningen och kunna arrangera fler spelkvällar.

Planerade arrangemang 2018

10-11 mars                      Rollspelskonventet LoCon             Umeå
7-8 april                            Rollspelskonventet PåskCon         Sävar
maj                                    Årsmöte                                             Sävar
2-4 november                 Rollspelskonventet SävCon           Sävar

Övriga arrangemang där vi medverkar 2018

maj                                    Sävar marknad                                 Sävar
augusti                              Sävardagen                                        Sävar
2 december                     Skyltsöndag                                       Sävar

Vi planerar även för att ha kontinuerliga spelträffar i vår lokal i Sävar där vi erbjuder brädspelskvällar onsdagar och lördagar, rollspelskvällar fredagar och lördagar. Eventuellt ska vi försöka anordna kurser inom rollspel och bordsspel i vår lokal också.

Fler arrangemang kan tillkomma under året.

Klicka på bilden nedan för att komma till vårt Facebook-evenemang och säg att du kommer och bjud in dina vänner.