NÄR

18:00-20:00
14 mars 2018

VAR

Sävspels kansli
Generalsvägen 27, Sävar

VEM

För medlemmar
och intressenter

Varmt välkommen och gör skillnad!

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är där som medlemmarna väljer vilka som ska sitta i styrelsen, vad föreningen ska syssla med det kommande året och mycket annat. Det bjuds på fika.

Hör av dig om du har frågor till oss på info@savspel.se – gör din röst hörd!

Material

ÄRENDEN ATT GÅ
IGENOM PÅ ÅRSMÖTE

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av mötespresidium
  1. Mötets ordförande
  2. Mötets sekreterare
 4. Val av justerare och rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisons berättelse
 7. Fastställande av ekonomisk redovisning
 8. Beslut om ansvarsfrihet
 9. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 10. Budget för kommande verksamhetsår
 11. Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 12. Val av föreningsordförande för kommande verksamhetsår
 13. Val av tre till fem styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
 14. Val av kassör för kommande verksamhetsår
 15. Val av revisor för kommande verksamhetsår
 16. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande