Bli medlem

Här nedan kan du läsa om vad medlemskapet innebär och vad det kostar att vara medlem i Sävspel. Du kan även bli medlem direkt här på sidan. Välkommen som medlem i Sävspel!

Som medlem antas den som…

 • skriftligt ansöker om medlemskap.
 • godkänner föreningens stadgar.
 • betalar årlig medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och består av två kategorier:

 • Grundmedlemsavgift – Tänkt för de som vill vara medlem och är yngre än 25 år.
 • Stödmedlemsavgift – Ett medlemskap vi rekommenderar till de som är äldre än 26 år.
p

Information

Medlemskap kan av styrelsen vägras person som anses eller kan misstänkas motverka föreningens intressen och syfte. Vägrat medlemskap ska motiveras skriftligt i ett styrelseprotokoll. Sådan vägran kan överklagas till näst­kommande ordinarie årsmöte.

En medlem som offentligt och aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlems medlem­skap måste diskuteras på nästa ordinarie årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


Grundmedlems rättigheter och åtaganden

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.
 • har möjlighet att väljas in i föreningsstyrelsen och valberedning.
 • har rösträtt, förslagsrätt och närvarorätt på årsmötet.

Stödmedlems rättigheter och åtaganden

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.
 • har förslagsrätt och närvarorätt på årsmötet.

Bli medlem online

Klicka på ikonen ovan för att bli medlem direkt online.

Grundmedlemskap

100kr

per år

Grundmedlemskap

100kr

per år

Stödmedlemskap

200kr

per år

Stödmedlemskap

200kr

per år