Här nedan kan du läsa om vad medlemskapet innebär och vad det kostar att vara medlem i Sävspel. Du kan även bli medlem direkt här på sidan. Välkommen som medlem i Sävspel!

Som medlem antas den som…

  • skriftligt ansöker om medlemskap.
  • godkänner dessa stadgar.
  • betalar årlig medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och består av två kategorier:

  • Full medlemsavgift, för medlemmar över 21 år
  • Ungdoms- och studentavgift för ungdomar upp till och med 21 år, samt studerande till högst 30 år

Medlems rättigheter och åtaganden

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.

Medlemskap

100kr

per år

Medlemskap

100kr

per år

Ungdoms- & student medlemskap

75kr

per år

Ungdoms- & student medlemskap

75kr

per år

p

Information

Medlemskap kan av styrelsen vägras person som anses eller kan misstänkas motverka föreningens intressen och syfte. Vägrat medlemskap ska motiveras skriftligt i ett styrelseprotokoll. Sådan vägran kan överklagas till näst­kommande ordinarie årsmöte.

En medlem som offentligt och aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlems medlem­skap måste diskuteras på nästa ordinarie årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.