Här nedan kan du läsa om vad medlemskapet innebär och vad det kostar att vara medlem i Sävspel. Du kan även bli medlem direkt här på sidan. Välkommen som medlem i Sävspel!

Som medlem antas den som…

  • skriftligt ansöker om medlemskap.
  • godkänner dessa stadgar.
  • betalar årlig medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och består av två kategorier:

  • Full medlemsavgift, för medlemmar över 21 år.
  • Ungdoms- och studentavgift för ungdomar upp till och med 21 år, samt studerande till högst 30 år.

Medlems rättigheter och åtaganden

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.

Medlemskap

100kr

per år

Medlemskap

100kr

per år

Ungdoms- & student medlemskap

75kr

per år

Ungdoms- & student medlemskap

75kr

per år

Godkännande

Sävspel bildades år 2000 under namnet Aerarium de Res Publica. Det var då en renodlad rollspelsförening med säte i Sävar. Föreningen omvandlades under hösten 2005 och bytte namn till Föreningen Interaktiv Historia i och med förberedelserna inför vårt projekt Sista Slaget – 200 år av fred i Sverige – Slaget vid Säfvar 1809. ”Sista Slaget” kulminerade i augusti 2009 när vårt stora reenactment gick av stapeln. Under 2016 så bröt sig Återskapandesektionen ut ur föreningen och föreningen bytte namn till Sävar 2000, senare under 2016 bytte föreningen namn igen och denna gång till Sävspel.

Föreningen har sedan den bildades årligen arrangerat Sävcon, ett rollspelskonvent för ungdomar i Sävar och Umeå. Detta kommer vi att fortsätta med även i framtiden.

Vi har fortfarande vårt säte i Sävar och från september 2006 så har vi haft ett kansli i Sävar. Kansliet ligger i centrala Sävar på Generalsvägen 27.

Godkännande

Sävspel har en medlemsavgift på 100kr/år respektive 75kr/år. Du kan läsa vilken avgift du ska betala här ovan, sedan väljer du vilken summa du ska betala här under.

När du skickar in detta formulär kommer du att komma till PayPal för att betala in medlemsavgiften.

Läs föreningens stadgar

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2017. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Uppgiftsinlämning

Uppgiftslämnande

p

Information

Medlemskap kan av styrelsen vägras person som anses eller kan misstänkas motverka föreningens intressen och syfte. Vägrat medlemskap ska motiveras skriftligt i ett styrelseprotokoll. Sådan vägran kan överklagas till näst­kommande ordinarie årsmöte.

En medlem som offentligt och aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlems medlem­skap måste diskuteras på nästa ordinarie årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.