Föreningen

 

Sävspel bildades år 2000 under namnet Aerarium de Res Publica. Det var då en renodlad rollspelsförening med säte i Sävar. Föreningen omvandlades under hösten 2005 och bytte namn till Föreningen Interaktiv Historia i och med förberedelserna inför vårt projekt Sista Slaget – 200 år av fred i Sverige – Slaget vid Säfvar 1809. ”Sista Slaget” kulminerade i augusti 2009 när vårt stora reenactment gick av stapeln. Under 2016 så bröt sig Återskapandesektionen ut ur föreningen och föreningen bytte namn till Sävar 2000, senare under 2016 bytte föreningen namn igen och denna gång till Sävspel.

Föreningen har sedan den bildades årligen arrangerat SävCon, ett rollspelskonvent för ungdomar i Sävar och Umeå. Detta kommer vi att fortsätta med även i framtiden.

Förtroendevalda
Styrelsen
 • Simon Lundgren, ordförande
 • Adam Vestman, kassör
 • Linus Råde, ledamot
 • Elias Viklund, ledamot
Valberedning
 • Emil Marklund
 • Malin Berglund
Revisorer
 • Jonas Jonsson, revisor
 • Lars Westman, revisorssuppleant
Stadgar
STADGAR FÖR
FÖRENINGEN SÄVSPEL, 181003, version 12.2.

§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är ”Sävspel”. Styrelsen har sitt säte i Sävar.

§ 2 FÖRENINGSFORM
Föreningen är en ideell kulturell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§ 3 SYFTE
Föreningens syfte är att initiera skapande verksamheter och arrangera aktiviteter inom spelkulturen, såsom:

 • Att arrangera och stödja rollspels-, bordspels- och dataspelsevenemang.
 • Att organisera ungdomar och vuxna, med ett generationsöverskridande perspektiv. oberoende av kön, etnisk och social tillhörighet för arbete med dessa verksamheter.

§ 4 OBEROENDE
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 6 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 7 MEDLEMSKAP
Som medlem antas den som…

 • skriftligt ansöker om medlemskap.
 • godkänner dessa stadgar.
 • betalar årlig medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och består av två kategorier:

 • Grundmedlemsavgift – Tänkt för de som vill vara medlem och är yngre än 25 år.
 • Stödmedlemsavgift – Ett medlemskap vi rekommenderar till de som är äldre än 26 år.

Grundmedlems rättigheter och åtaganden

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.
 • har möjlighet att väljas in i föreningsstyrelsen och valberedning.
 • har rösträtt, förslagsrätt och närvarorätt på årsmötet.

Stödmedlems rättigheter och åtaganden

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.
 • har förslagsrätt och närvarorätt på årsmötet.

Medlemskap kan av styrelsen vägras person som anses eller kan misstänkas motverka föreningens intressen och syfte. Vägrat medlemskap ska motiveras skriftligt i ett styrelseprotokoll. Sådan vägran kan överklagas till nästkommande ordinarie årsmöte. En medlem som offentligt och aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlems medlemskap måste diskuteras på nästa ordinarie årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet och får rösta i frågan om sin uteslutning.Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 8 STYRELSEN OCH DESS VERKSAMHET
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmötet och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, samt minst tre och högst fem ordinarie ledamöter. Ordförande och ordinarie ledamöter väljs på ett år i taget. Ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, har närvaro-, förslags- och rösträtt. Styrelsen är beslutsmässiga när mer än halva antalet ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, är närvarande. Vid lika röstetal på två efterföljande röstningar blir beslutet avslaget, utom vid personval då lotten avgör. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är grundmedlem i föreningen. Stödmedlemmar är inte valbara till föreningens styrelse.

§ 9 REVISORER
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 10 VALBEREDNING
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmöte en till tre valberedare, varav en ordförande. Valbar är grundmedlem i föreningen. Stödmedlemmar är inte valbara till valberedningen.

§ 11 KALLELSE
Kallelse till årsmöte och andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom först och främst genom personlig inbjudan. Kallelse till styrelsemöte och andra möten sker först och främst genom Facebook, e-post och telefonkontakt.

§ 12 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLA PÅ ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får lämna in förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsstämma. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över medlemsförslag. Både medlemsförslag (motion) och styrelsens förslag (proposition) ska finnas tillgängliga för medlemmarna.

§ 13 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte sammankallas senast den 31 maj varje år. För att ordinarie årsmötet ska vara behörig måste föreningens medlemmar kallas personligen minst två veckor i förväg. Om årsmötet tvingas hållas efter den 31 maj kan årsmötet ändå enhälligt besluta att årsmötet är behörigt så länge kallelse skett i behörig ordning. Vid årsmötet har föreningens medlemmar rätten att yttra sig. Grundmedlemmar har även rätten att delta i beslut. Varje grundmedlem äger en röst. Föreningens revisor/er får, även om denne/dessa ej är medlem, närvara vid årsmötet och därvid yttra sig. Revisorn/erna äger dock ej rätten att deltaga i beslut, men har rätt att få till protokollet antecknat mot beslut avvikande mening. Är revisorn/erna grundmedlem har denne/dessa rätten att deltaga i beslut.
I röstlängd får endast grundmedlemmar som senast dagen före årsmötet betalat medlemsavgiften räknas in. Medlem som vill förlänga sitt medlemskap kan med styrelsens godkännande betala sin avgift på årsmötet, innan årsmötets öppnande.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Justering av röstlängd
 • Val av mötespresidium: mötets ordförande och mötets sekreterare
 • Val av en person att justera protokollet och dessutom räkna röster
 • Fråga om kallelse till årsmöte skett i behörig ordning
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och periodredovisning med balans- och resultatredovisning för den senaste verksamhetsperioden, jämte revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning för samma period
 • Beslut ansvarsfrihet för styrelse
 • Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan förkommande verksamhetsperiod
 • Beslut om styrelsens förslag till budget förkommande verksamhetsperiod
 • Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsperiod
 • Val av föreningens ordförande för kommande verksamhetsår
 • Val av tre till fem ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
 • Val av kassör för kommande verksamhetsår
 • Val av revisorer för granskning av förvaltningen under löpande verksamhetsperiod
 • Val av valberedare för kommande verksamhetsår
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§ 14 EXTRA ÅRSMÖTE
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie årsmöte.

§ 15 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör. Firman tecknas var för sig.

§ 16 RÖSTRÄTT
Endast fullt betalande, närvarande grundmedlem som betalt medlemsavgift senast dagen före årsmötet äger rösträtt på årsmöte. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har endast ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, rösträtt.

§ 17 RÖSTFÖRFARANDE
Röstning sker öppet, dock kan val eller annan fråga av större vikt avgöras genom sluten omröstning, om någon med yttranderätt, begär detta. Som årsmötets eller styrelsens beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster, om inget annat står i stadgarna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra ärenden gäller i sådant fall den mening som biträdes av mötets ordförande.

§ 18 STADGEÄNDRING
Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra årsmöte med 2/3 av antalet avgivna röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

§ 19 STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Röstfullmakter tillåts inte i föreningen.

§ 20 UPPLÖSNING
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Beslutet måste antagas med två tredjedelar av antalet röster och föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. I beslut om upplösning ska framgå var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Hantering av personuppgifter

Sävspel ansvarar för att dina personuppgifter behandlas med noggrann försiktighet och att dessa inte lämnas vidare till annan part, utan ditt samtycke.

När du blir medlem lämnar du dina personuppgifter i databasen eBas, som är ett rapportsystem för alla medlemsföreningar i riksförbundet Sverok. När du blir medlem i föreningen Sävspel blir du även medlem i Sverok.

Sverok följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och behandlar dina uppgifter med noggrann försiktighet. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till andra av Sverok.

Sverok använder dina personuppgifter vid ringkontroller, för att säkerställa föreningens medlemslista. Då ringer vi till slumpvis utvalda medlemmar och frågar om de är medlemmar och om de varit med och spelat eller varit med på ett annat föreningsarrangemang.

Sverok skickar kontinuerligt utskick till alla medlemmar i förbundet. Det kan även förekomma enkätundersökningar som du ombeds svara på.

Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

Granskare från statlig myndighet eller region/landstingsförbund kan få möjlighet att granska personuppgifter från Sveroks förbundskansli, om deras arbete kräver det.

Medlemskap
Sävspel har två olika typer av medlemskap.

 • Grundmedlemskap – Ett medlemskap tänkt för de som är 25 år eller yngre.
 • Stödmedlemskap – Ett medlemskap vi rekommenderar till de som är 26 år eller äldre.

Avgift:

Medlemsavgifter bestäms av föreningens årsmöte.

 • Grundmedlemskap – 100 kr/år
 • Stödmedlemskap – 200 kr/år

Medlems rättigheter och åtaganden:

 • Grundmedlemskap
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.
  • har möjlighet att väljas in i föreningsstyrelsen och valberedning.
  • har rösträtt, förslagsrätt och närvarorätt på årsmötet.
 • Stödmedlemskap
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.
  • har förslagsrätt och närvarorätt på årsmötet.

 

Verksamhet

 

SävCon

Vårt flaggskepp SävCon! Ett rollspelspelkonvent som blivit Norrlands äldsta fortfarande aktiva event. Föreningen har arrangerat konventet sedan 1999 i Sävar för ungdomar i Sävar och Umeå. Klicka för mer information.

PåskCon

PåskCon arrangerades för första gången 2014. Tanken med rollspelskonventet är att det ska vara enkelt för dig som aldrig testat på rollspel tidigare att testa på. Konventet riktar sig alltså till ungdomar som vill testa. Klicka för mer information.

Årsmöte

Sävspel är en förening som är ansluten till spelhobbyförbundet Sverok. Som förening behöver vi varje år hålla ett årsmöte där alla medlemmar och övriga intressenter är välkomna. På årsmötet bestäms styrelse samt vad föreningen ska göra under året.
Klicka för mer information.

NYHETER

Everyone is John

Tänk att du kan göra vad som helst. Du kan bli miljardär, flyga till månen och tillbaka, bestiga en vulkan eller rida en blåval?

Bankrånet

Hur går man tillväga för att råna en bank? Här får ni bestämma hur det ska göras och får sedan testa att utföra det.

Mechahack – Wild Terra

Mechpiloter åker runt i civilisationens kvarlämningar och försöker överleva banditer, muterad megafauna och hårda klimatförhållanden.

Station Absalom

En station, En grupp av främlingar på en transport, En chans att starta om och ett stor grönt problem. Vad kan gå fel?

Primeval Woodlands

A strange animal attack, a wounded child & angry villagers. It is up to the field team to investigate these strange activities & fix the situation.

Adjö föreningslokal

Nu säger vi adjö till vår föreningslokal.

Vi medverkar på Game On Church

Vad är Game On Church Ett kristet läger på Strömbäcks folkhögskola När? 14-18:e april 2019 Incheckning öppnar söndag den 14:e april kl. 13.00, och lägret slutar torsdag den 18:e kl. 14.00 Var? Strömbäcks folkhögskola, ca 2 mil söder om Umeå. För vem? Spela spel kan...

CORIOLIS – Det döende skeppet

Isfraktaren Orun II svarar inte på anrop och har ändrat kurs mot ett dödligt meteoritmoln.

Årsmöte 2019

Nu är det årsmötestider för många föreningar i Sverige, så även för oss. Sävspel bjuder in till årsmöte den 12 mars 2019 på vårt kansli i Sävar (Generalsvägen 27). På årsmötet bestäms styrelse samt vad föreningen ska göra under året. Samtliga medlemmar, stödmedlemmar...

Spelledare till PåskCon

Just nu söker vi spelledare och scenarioförfattare till det sjätte PåskCon som arrangeras lördag till söndag den 20-21/4. Om du är intresserad så kan du anmäla dig och skicka in en foldertext på paskcon.se/spelledare. Vill du veta mer om PåskCon gå till paskcon.se....

SAMARBETEN

Kontakta oss