Årsmöte 2019

av | 2019-02-26 04.22

Nu är det årsmötestider för många föreningar i Sverige, så även för oss. Sävspel bjuder in till årsmöte den 12 mars 2019 på vårt kansli i Sävar (Generalsvägen 27).

På årsmötet bestäms styrelse samt vad föreningen ska göra under året. Samtliga medlemmar, stödmedlemmar och övriga intressenter är välkomna till årsmötet.

 

Följande paragrafer i våra stadgar handlar om årsmötet:

 

§ 8 STYRELSEN OCH DESS VERKSAMHET

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmötet och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, samt minst tre och högst fem ordinarie ledamöter. Ordförande och ordinarie ledamöter väljs på ett år i taget. Ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, har närvaro-, förslags- och rösträtt. Styrelsen är beslutsmässiga när mer än halva antalet ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, är närvarande. Vid lika röstetal på två efterföljande röstningar blir beslutet avslaget, utom vid personval då lotten avgör. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är grundmedlem i föreningen. Stödmedlemmar är inte valbara till föreningens styrelse.

§ 9 REVISORER

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 10 VALBEREDNING

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmöte en till tre valberedare, varav en ordförande. Valbar är grundmedlem i föreningen. Stödmedlemmar är inte valbara till valberedningen.

§ 11 KALLELSE

Kallelse till årsmöte och andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom först och främst genom personlig inbjudan. Kallelse till styrelsemöte och andra möten sker först och främst genom Facebook, e-post och telefonkontakt.

§ 12 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLA PÅ ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får lämna in förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsstämma. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över medlemsförslag. Både medlemsförslag (motion) och styrelsens förslag (proposition) ska finnas tillgängliga för medlemmarna.

§ 13 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte sammankallas senast den 31 maj varje år. För att ordinarie årsmötet ska vara behörig måste föreningens medlemmar kallas personligen minst två veckor i förväg. Om årsmötet tvingas hållas efter den 31 maj kan årsmötet ändå enhälligt besluta att årsmötet är behörigt så länge kallelse skett i behörig ordning. Vid årsmötet har föreningens medlemmar rätten att yttra sig. Grundmedlemmar har även rätten att delta i beslut. Varje grundmedlem äger en röst. Föreningens revisor/er får, även om denne/dessa ej är medlem, närvara vid årsmötet och därvid yttra sig. Revisorn/erna äger dock ej rätten att deltaga i beslut, men har rätt att få till protokollet antecknat mot beslut avvikande mening. Är revisorn/erna grundmedlem har denne/dessa rätten att deltaga i beslut.

I röstlängd får endast grundmedlemmar som senast dagen före årsmötet betalat medlemsavgiften räknas in. Medlem som vill förlänga sitt medlemskap kan med styrelsens godkännande betala sin avgift på årsmötet, innan årsmötets öppnande.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Justering av röstlängd
 • Val av mötespresidium: mötets ordförande och mötets sekreterare
 • Val av en person att justera protokollet och dessutom räkna röster
 • Fråga om kallelse till årsmöte skett i behörig ordning
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och periodredovisning med balans- och resultatredovisning för den senaste verksamhetsperioden, jämte revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning för samma period
 • Beslut ansvarsfrihet för styrelse
 • Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan förkommande verksamhetsperiod
 • Beslut om styrelsens förslag till budget förkommande verksamhetsperiod
 • Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsperiod
 • Val av föreningens ordförande för kommande verksamhetsår
 • Val av tre till fem ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
 • Val av kassör för kommande verksamhetsår
 • Val av revisorer för granskning av förvaltningen under löpande verksamhetsperiod
 • Val av valberedare för kommande verksamhetsår
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
§ 14 EXTRA ÅRSMÖTE

Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie årsmöte.

§ 16 RÖSTRÄTT

Endast fullt betalande, närvarande grundmedlem som betalt medlemsavgift senast dagen före årsmötet äger rösträtt på årsmöte. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har endast ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, rösträtt.

§ 17 RÖSTFÖRFARANDE

Röstning sker öppet, dock kan val eller annan fråga av större vikt avgöras genom sluten omröstning, om någon med yttranderätt, begär detta. Som årsmötets eller styrelsens beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster, om inget annat står i stadgarna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra ärenden gäller i sådant fall den mening som biträdes av mötets ordförande.

§ 18 STADGEÄNDRING

Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra årsmöte med 2/3 av antalet avgivna röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

FÖRFATTARE
Sävspel

Sävspel

PUBLICERAD
2019-02-26
KATEGORI