Stadgar för föreningen Sävspel

Version 12.4 – Antagna 2021-02-17

§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är ”Sävspel”. Styrelsen har sitt säte i Sävar.

§ 2 FÖRENINGSFORM
Föreningen är en ideell kulturell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§ 3 SYFTE
Föreningens syfte är att initiera skapande verksamheter och arrangera aktiviteter inom spelkulturen, såsom:

 • Att arrangera och stödja rollspels-, bordspels- och dataspelsevenemang.
 • Att organisera ungdomar och vuxna, med ett generationsöverskridande perspektiv. oberoende av kön, etnisk och social tillhörighet för arbete med dessa verksamheter.

§ 4 OBEROENDE
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 6 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 7 MEDLEMSKAP
Som medlem antas den som…

 • skriftligt ansöker om medlemskap.
 • godkänner dessa stadgar.
 • betalar årlig medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och består av två kategorier:

 • Grundmedlemsavgift – Tänkt för de som vill vara medlem och är yngre än 25 år.
 • Stödmedlemsavgift – Ett medlemskap vi rekommenderar till de som är äldre än 26 år.

Grundmedlems rättigheter och åtaganden

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.
 • har möjlighet att väljas in i föreningsstyrelsen och valberedning.
 • har rösträtt, förslagsrätt och närvarorätt på årsmötet.

Stödmedlems rättigheter och åtaganden

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.
 • har förslagsrätt och närvarorätt på årsmötet.

Medlemskap kan av styrelsen vägras person som anses eller kan misstänkas motverka föreningens intressen och syfte. Vägrat medlemskap ska motiveras skriftligt i ett styrelseprotokoll. Sådan vägran kan överklagas till nästkommande ordinarie årsmöte. En medlem som offentligt och aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlems medlemskap måste diskuteras på nästa ordinarie årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet och får rösta i frågan om sin uteslutning.Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 8 STYRELSEN OCH DESS VERKSAMHET
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmötet och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, samt minst tre ordinarie ledamöter. Ordförande och ordinarie ledamöter väljs på ett år i taget. Ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, har närvaro-, förslags- och rösträtt. Styrelsen är beslutsmässiga när mer än halva antalet ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, är närvarande. Vid lika röstetal på två efterföljande röstningar blir beslutet avslaget, utom vid personval då lotten avgör. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är grundmedlem i föreningen. Stödmedlemmar är inte valbara till föreningens styrelse.

§ 9 REVISORER
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 10 VALBEREDNING
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmöte en till tre valberedare, varav en sammankallande. Valbar är grundmedlem i föreningen. Stödmedlemmar är inte valbara till valberedningen.

§ 11 KALLELSE
Kallelse till årsmöte och andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom först och främst genom personlig inbjudan. Kallelse till styrelsemöte och andra möten sker först och främst genom Facebook, e-post och telefonkontakt.

§ 12 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLA PÅ ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får lämna in förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsstämma. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över medlemsförslag. Både medlemsförslag (motion) och styrelsens förslag (proposition) ska finnas tillgängliga för medlemmarna.

§ 13 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte sammankallas senast den 31 maj varje år. För att ordinarie årsmötet ska vara behörig måste föreningens medlemmar kallas personligen minst två veckor i förväg. Om årsmötet tvingas hållas efter den 31 maj kan årsmötet ändå enhälligt besluta att årsmötet är behörigt så länge kallelse skett i behörig ordning. Vid årsmötet har föreningens medlemmar rätten att yttra sig. Grundmedlemmar har även rätten att delta i beslut. Varje grundmedlem äger en röst. Föreningens revisor/er får, även om denne/dessa ej är medlem, närvara vid årsmötet och därvid yttra sig. Revisorn/erna äger dock ej rätten att deltaga i beslut, men har rätt att få till protokollet antecknat mot beslut avvikande mening. Är revisorn/erna grundmedlem har denne/dessa rätten att deltaga i beslut.
I röstlängd får endast grundmedlemmar som senast dagen före årsmötet betalat medlemsavgiften räknas in. Medlem som vill förlänga sitt medlemskap kan med styrelsens godkännande betala sin avgift på årsmötet, innan årsmötets öppnande.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Justering av röstlängd
 • Val av mötespresidium: mötets ordförande och mötets sekreterare
 • Val av en person att justera protokollet och dessutom räkna röster
 • Fråga om kallelse till årsmöte skett i behörig ordning
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och periodredovisning med balans- och resultatredovisning för den senaste verksamhetsperioden, jämte revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning för samma period
 • Beslut ansvarsfrihet för styrelse
 • Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan förkommande verksamhetsperiod
 • Beslut om styrelsens förslag till budget förkommande verksamhetsperiod
 • Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsperiod
 • Val av föreningens ordförande för kommande verksamhetsår
 • Val av tre till fem ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
 • Val av kassör för kommande verksamhetsår
 • Val av revisorer för granskning av förvaltningen under löpande verksamhetsperiod
 • Val av valberedare för kommande verksamhetsår
 • Hantering av inkomna motioner och propositioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§ 14 EXTRA ÅRSMÖTE
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie årsmöte.

§ 15 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör. Firman tecknas var för sig.

§ 16 RÖSTRÄTT
Endast fullt betalande, närvarande grundmedlem som betalt medlemsavgift senast dagen före årsmötet äger rösträtt på årsmöte. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har endast ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, rösträtt.

§ 17 RÖSTFÖRFARANDE
Röstning sker öppet, dock kan val eller annan fråga av större vikt avgöras genom sluten omröstning, om någon med yttranderätt, begär detta. Som årsmötets eller styrelsens beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster, om inget annat står i stadgarna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra ärenden gäller i sådant fall den mening som biträdes av mötets ordförande.

§ 18 STADGEÄNDRING
Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra årsmöte med 2/3 av antalet avgivna röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

§ 19 STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Röstfullmakter tillåts inte i föreningen.

§ 20 UPPLÖSNING
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Beslutet måste antagas med två tredjedelar av antalet röster och föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. I beslut om upplösning ska framgå var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Ladda ner