Årsmöte 2020

Information

Januari till maj är det årsmötestider för många föreningar i Sverige, så även för oss. Sävspel bjuder in till årsmöte den 21 februari 2020 på EFS Sävar (Sportlovsvägen 1).

På årsmötet bestäms styrelse samt vad föreningen ska göra under året. Samtliga medlemmar, stödmedlemmar och övriga intressenter är välkomna till årsmötet.

Vill du lämna in en motion eller har en annan fråga, så kan du kontakta oss på info@savspel.se.

Är du intresserad av att sitta med i föreningsstyrelsen kontakta valberedningen på valberedning@savspel.se.

 

NÄR

21 februari 2020
kl. 18.00

VAR

Sävar EFS
Sportlovsvägen 1
918 32 Sävar

OSA

Meddela oss om du kommer på Facebook
Dagordning
 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av mötespresidium: mötets ordförande och mötets sekreterare
 4. Val av en person att justera protokollet och dessutom räkna röster
 5. Fråga om kallelse till årsmöte skett i behörig ordning
 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och periodredovisning med balans- och resultatredovisning för den senaste verksamhetsperioden, jämte revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning för samma period
 8. Beslut ansvarsfrihet för styrelse
 9. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan förkommande verksamhetsperiod
 10. Beslut om styrelsens förslag till budget förkommande verksamhetsperiod
 11. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsperiod
 12. Val av föreningens ordförande för kommande verksamhetsår
 13. Val av tre till fem ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
 14. Val av kassör för kommande verksamhetsår
 15. Val av revisorer för granskning av förvaltningen under löpande verksamhetsperiod
 16. Val av valberedare för kommande verksamhetsår
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande
Handlingar